DISCLAIMER: The information/ documents  on this website  are provided for general information purposes only. Your use of any of these info/ documents is at your own view, and you should not use any of these info/ documents without first seeking legal and other professional advice. The provision of these info/ documents (and the documents themselves) do not constitute legal advice or opinions of any kind, or any advertising or solicitation. No lawyer-client, advisory, fiduciary or other relationship is created between  the Board of the this web  and any person accessing or otherwise using any of the info/documents.  The organization and its affiliates (and any of their respective directors, officers, agents, contractors, interns, suppliers and employees) will not be liable for any damages, liability, losses or causes of action of any nature arising from any use of any of the info/ documents or the provision of these info/ documents. Please contact your   counsel or the lawyers list in panel.

SỰ MIỄN TRÁCH: Thông tin / tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin / tài liệu nào là theo quan điểm của riêng bạn và bạn không nên sử dụng bất kỳ thông tin / tài liệu nào này mà không tìm kiếm lời khuyên pháp lý và chuyên môn khác. Việc cung cấp các thông tin / tài liệu này (và bản thân các tài liệu) không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc ý kiến ​​dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ quảng cáo hoặc chào mời nào. Không ràng buộc bởi mối quan hệ luật sư-khách hàng, tư vấn, ủy thác hoặc mối quan hệ nào khác được tạo ra giữa Ban quản trị của trang web này và bất kỳ người nào truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin / tài liệu nào khác. Tổ chức và các chi nhánh của nó (và bất kỳ giám đốc, cán bộ, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp và nhân viên nào của họ) sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất hoặc nguyên nhân của bất kỳ hành vi nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng nào thông tin / tài liệu hoặc việc cung cấp các thông tin / tài liệu này. Vui lòng liên hệ với luật sư của bạn hoặc danh sách luật sư trong góc tư vấn .

Nhấn vào nút bên dưới để xem chi tiết

Quý Khách vui lòng gửi nội dung cần tư vấn và những thông tin khác để các Luật sư liên hệ. Sau đó nhấn nút Send thì Quý khách sẽ đến phần thanh toán qua Paypal. Phí tư vấn ban đầu là $65 (sáu mươi lăm dollars Mỹ) 

Nếu phần nội dung cần thảo luận và thực hiện các tiến trình pháp lý tiếp theo, các Luật sư sẽ gửi email để  Quý Khách xác nhận.