Home Contact

Contact

Tôi cứ mãi trăn trở, ưu tư… về người Việt chúng ta. Chúng ta có mặt khắp mọi nơi trên thế giới này, chúng ta cũng có sự cần cù, trí thông minh và chịu khó, thêm những phẩm hạnh của người phương Đông…, nhưng sao cứ mỗi ngày, đâu đó người Việt vẫn bị coi thường, thậm chí rẻ rúng… Thôi thúc từ những điều này, tôi đã lập ra tổ chức này tại Mỹ với tên gọi là Protection to Pride (tạm dịch là Từ Bảo vệ đến Lòng kiêu hãnh cho người Việt chúng ta, trang web www.vietnamese-p2p.com ra đời từ đó. Các bạn có thể viết, chia sẻ bất kỳ thông tin, câu chuyện nào về người Việt chúng ta với tinh thần bảo vệ cùng nhau và niềm kiêu hãnh được gọi là người Việt.

Liên hệ:
Tòa nhà Woolworth
233 Broadway, New York, NY 10007, USA
Email: contact@vietnamese-p2p.com

Send us a message!

LATEST POSTS

포항출장업소열대과일리치.

   전례없는미세먼지비상저감조치서울시"현장에서혼란가중할수있어"일부학부모"공기청정기도부족한데"환경부는5일오전6시부터오후9시까지수도권,충청권,전라권,강원영서,제주등12개시·도에서비상저감조치를시행한다고4일밝혔다.황위원장은“부산교육청은해운대고의경우2009년자사고승인을받아2010년개정된사회통합전형예외규정에해당하지않는다고했다”며“그러나다수법률전문가의의견을구한결과2010년개정안을적용하는게맞는다는법리적해석을받아냈다”고했다.6점)등나머지선수들도비교적높은평점을받았다.● 창원출장안마8%로집계됐다.‘도쿄에서사온카고미솥에히토메보레쌀로밥을지어봤어요’라는포스팅에‘시린이잘지내는구나’라는댓글이달렸다..● 청주출장업소  지난해5억원과10억원두채의공시가격이올해총20억5000만원으로37%오를경우보유세는488만원에서포항출장업소976만원으로두배가된다. "투자원금총1억원,춘천출장최고시마이너스대출도받아" Q:투자금은얼마였나요?  A씨:처음엔2000만원으로시작했어요. "투자원금평택출장오피총1억원,마이너스대출도받아" Q:투자금은얼마였나요?  A씨:처음엔2000만원으로시작했어요.두대표는“B2B(기업간거래)시장의디지털화와(직접오프라인에서화물운송을하는기업에대한)인수·합병(M&A)이라는두마산출장안마야한곳가지새로운성장전략을제시했기때문”이라고입을모았다. 이같은‘나라시’택시의존재는심야시간대서울강남·명동·사당·구로등지에서도확인됐다.79년생인천콜걸오늘은내가주인공. 이동시간에는차뒷좌석에설치한4대의모니터를통해실시간뉴스시청,스케줄확인,유튜브재테크강좌,독서등을하며단1초도허투루쓰지않는다.그곳도‘신입’이일정하게수혈되어야하는사회이므로본인만좀상냥하면‘포섭’당하게되어있다.그곳도‘신입’이일정하게수혈되어야하는사회이므로본인만좀상냥하면‘포섭’당하게되어있다.  요동대(辽东学院)이문수총장은“한류의영향으로많은학생들이한국과한국어에대한관심이높다”라며“대한민국진주출장업소전자정보통신을선도해온광운대와의폭넓은교류를통해양교가더욱발전할수있기를희망한다”라고말했다.타자를악마화함으로써자신을정당화하는주체들은대부분빈약한정체성의소유자들인경우가많다.올림픽잘한것만해도감지덕지죠. 이번음원차트석권이MC몽부활의신호탄이될수있을까.또한신왕국대표가직접스스로터득한‘영화로하는쉐도잉훈련’노하우가담겨있다. 김포시는지난해11월김포골드라인의모든공사를완료하고같은해12월1일부터종합시험운행을진행해왔다. 지난해10월17일‘배우정유미와나영석PD가불륜관계’라는가짜뉴스가카카오톡등메신저를통해돌기시작했다.구청에포항콜걸후기전화하겠다”면서“예산이부족하면나라에서돈을좀빌려서라도중구주민들과차이나지않게신경을써줬으면좋겠다”고평택출장마사지말했다.● 창원출장샵“제가연극무대에서예전부터봐왔고연기력에대해확신이있었던분들이다.우선원고가동의하면금원지급의명목을조정할수있어일본이수용하기가더쉬운측면이있다. 사고를목격한김씨는정읍일본오피어선을이끌고사고현장으로이동했다.일본정부의수출규제가스마트폰·TV같은다른부품·소재로확대될가능성에대비한결정이다.이런지자체들이파격적인출산장려금을내세워2030세대의전입을유도하려고안간힘을쓰고있는것이다.● 청주출장마사지이런포항출장업소지자체들이파격적인출산장려금을내세워2030세대의전입을유도하려고안간힘을쓰고있는것이다."PhotofromBANGTANTV Subtitles:Wecan'tdodietswithnoeatingnow.그리고우린어떤답을할수있을까.사건당일오전에도담보대출이자연체문제로두사람은전화로심한언쟁을벌인것으로조사됐다.● 청주출장만남또“지식인들이30년이상건국사를칼질하니그결과주사파가나타났고,문재인이라는하나의정치적인괴물을만들어냈다”는주장도펼쳤다. 이정옥여성가족부장관후보자가10일오후포항출장업소서울종로구이마빌딩에마련된사무실로출근하며소감을밝히고있다. 공주출장안마추천이정옥여성가족부장관후보자가10일오후서울종로구이마빌딩에마련된사무실로출근하며소감을밝히고있다.지금상황이정부잘못도아니다.서울대관계자는“이영훈전교수의재직기간이15년에미치지못하는것이맞다”고말했다.그뒤태극기와성조기를든한남성이현정부의일본대응정책을규탄하는1인시위에나섰다.자리에착석하고카메라플래시가터지는13초동안두장관은인사는커녕서로눈도마주치지않았다.자리에착석하고카메라플래시가터지는13초동안두장관은인사는커녕서로눈도마주치지않았다.올해교보문고의‘상반기베스트셀러경향분석’에따르면소설분야의판매율이급락,-14.이영표는박지성과함께PSV에인트호번(네덜란드)에서뛰었던2004-2005시즌챔피언스리그를떠올렸다.고양동출장마사지후반32분한국페널티박스오른쪽측면에서올려준볼을후반교체투입된알리아빌라가정면에서머리로받아넣어득점포를터뜨렸다.  공모기간은이달25일부터다음달10일까지다.최위원장은“이번아베정부의수출규제조치는역사적ㆍ외교ㆍ안보ㆍ국제통상등에서복합적의도가숨어있는전략적보복행위”라고규정했다. 논술문의1차목표는유의하여비문(非文)을최소화하는것이다.